Campanie EATON

REGULAMENTUL PROMOTIEI

CHORUS RESEARCH ENGINEERING DISTRIBUTION SRL avand sediul in Galati, str.Arad nr.12, bloc PS14A, cod fiscal RO 13808750 inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J17/215/2001 cont IBAN R045RZBR0000060019798641 deschis la Raiffeisen Bank - reprezentata legal de catre Director General, Catalin Cisleanu, este interesata sa promoveze produsele Eaton din portofoliu.

Fiecare persoana juridica care se va inscrie in aceasta campanie beneficiaza de un bonus conform grilei de mai jos din achizi?ia de produse Eaton, condi?ia fiind sa atinga unul din praguri printr-o singura comanda.

Perioada promotiei: 01 noiembrie - 15 decembrie 2022. Premiile se acorda in functie de valoarea comenzilor plasate si facturate, conform grilei de mai jos.

Valoare comanda,
Fara TVA
Premiu Valoare premiu
10,000 RON Voucher Emag 250 RON 250 RON
25,000 RON Voucher Emag 750 RON 750 RON
50,000 RON Voucher Emag 2,000 RON 2,000 RON

Premiile se vor acorda la sfarsitul campaniei .

Promotia este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

Valoarea premiilor acordate vor fi in limita sumei de 50.000 lei cu TVA inclus.

Voucherele vor fi predate in baza unui proces-verbal semnat si stampilat de un reprezentant al Departamentului Finaciar Contabil din cadrul societatii pesoanei juridice beneficiare in baza unui act aditional la contract.

In cazuri de forta majora, organizatorul va putea sa intrerupa promotia fara alte formalitati premergatoare si fara a fi obligat la daune, interese sau orice fel de despagubiri.

Prelucrarea datelor cu caracter personal Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR"). Organizatorul actioneaza in calitate de operator in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei, direct sau prin imputernicit, vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament, completate cu dispozitiile legale aplicabile. Organizatorul nu va transmite datele personale catre terti, cu exceptia entitatilor implicate, dupa caz, in organizarea/desfasurarea Campaniei. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR (dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau stergerea datelor, dreptul de opozitie, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-si retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrarilor automate si crearii de profiluri, dreptul de a depune plangere) pe baza cererii scrise a Participantului, datata si semnata, expediata la sediul Organizatorului sau la adresa de posta electronica office@chorus.ro.

Organizator

CHORUS RESEARCH ENGINEERING DISTRIBUTION S.R.L.